به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت پست بانک ایران با سرمایه سه هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت پست بانک ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۲ هزار و ۶۲۹ میلیارد و ۳۴۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۸۱۳ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته معادل ۱۰ درصد کاهش زیان داشته است.

شرکت پتروشیمی، افزایش ۱۵ درصدی جمع درآمدها را از دلایل اصلی کاهش زیان یاد شده ذکر کرده است.

با احتساب زیان انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۱۱ هزار و ۵۶ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال زیان انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

وپست” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۲ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۷۳۹ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۹۰۷ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.