به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت مخابرات ایران با سرمایه ۶۰ هزار میلیارد ریال، صورت های مالی ۳ ماهه نخست دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

 شرکت مخابرات ایران در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و ۴۷۵ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۲۵ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۱۲ درصدی در شناسایی زیان داشته است.

“اخابر” در دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۵۰۸ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۸ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، مخابرات ایران در صورت های مالی تلفیقی دوره ۳ ماهه نخست سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، سود هر سهم را با ۳۰ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۱۷۰ ریال و سود خالص را ۱۰ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال اعلام کرده است.