به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت معادن منگنز ایران با سرمایه ۲۰۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

شرکت معادن منگنز ایران در دوره یاد شده، مبلغ ۲۹۰ میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ یک هزار و ۴۳۵ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال ۹۶ معادل ۵۰۳ درصد افزایش داشته است.

با احتساب سود انباشته ابتدای سال در نهایت مبلغ ۲۹۹ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

کمنگنز” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۹۶، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۴۸ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۳۸ ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داده بود.

شرکت معادن منگنز ایران در صورت های مالی تلفیقی، سود هر سهم در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ را مبلغ یک هزار و ۴۳۷ ریال و سود خالص را مبلغ ۲۹۰ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است، در گزارش حسابرسی شده این شرکت نسبت به گزارش حسابرسی نشده، تغییری مشاهده نشده است.