گزارش تصویری؛

آخرین دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه ایران شامل بهره برداری از سرویس های مکان اقامت یگانه و وضعیت ثبتی سهامداران، گواهینامه الکترونیکی اوراق بهادار و میز خدمت الکترونیکی بازار سرمایه روز دوشنبه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به بهره برداری رسید.