مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مشاور تامین‌سرمایه نوین:

سینا سلیمانی معتقد است که در فصل مجامع اکثر سهامداران (حقیقی‌ها و حقوقی‌ها) در هر سطحی به سمت متمرکز کردن منابع روی سهام بنگاه‌هایی می روند که در سال گذشته سودآوری مناسب و درصد تقسیم سود بالایی داشتند.