اکنون شرایط خوبی بر بازار حاکم است؛ چراکه عامل اصلی تحریک بازار سرمایه طی یک سال اخیر یعنی دلار، هنوز نقش اصلی را در سودسازی شرکت ها و به خصوص شرکت های صادرات محور بازی می کند. به این ترتیب که این شرکت ها توانسته اند مسیر رشد خود را با رشد این فاکتور،سریعتر طی کنند و این در گزارش های منتشر شده آنها نیز به خوبی مشهود است.